Starfsreglur orlofssjóðs//


1. gr. Nafn og heimili 

Sjóðurinn heitir Orlofssjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

 2. gr. Hlutverk 

Sjóðnum er ætlað að auðvelda sjóðsfélögum að njóta orlofs. Sjóðurinn rekur orlofshúsnæði félagsins og hefur einnig það hlutverk að semja um aðra orlofsmöguleika fyrir sjóðsfélaga.

 3. gr. Réttur til aðildar að sjóðnum 

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðsfélagar.

Þeir sjóðsfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sama gildir um fagaðila, atvinnuleitendur og öryrkja. Þeir viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta í sjóðnum en um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.

 4. gr. Stjórn 

Stjórn sjóðsins skipa fimm félagsmenn kjörnir á aðalfundi úr hópi þeirra félagsmanna sem rétt eiga, samkvæmt reglum Orlofssjóðs, til úthlutunar úr sjóðnum. Stjórn Orlofssjóðs skal kjörin til tveggja ára í senn. Í stjórn skulu vera formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur og skal stjórn skipta með sér verkum. Stjórn haldi gerðabók.

 5. gr. Skyldur sjóðsstjórnar

Stjórn Orlofssjóðs kemur saman eins oft og þurfa þykir. Hún ber ábyrgð á reglum varðandi úthlutanir úr sjóðnum. Allar breytingar þar á skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga til staðfestingar.

Stjórn Orlofssjóðs skal kynna með góðum fyrirvara þá þjónustu sem stendur félagsmönnum til boða á hverjum tíma svo og umsóknarfresti.

Stjórn Orlofssjóðs sér um að eignum sjóðsins sé vel við haldið og er vakandi fyrir nýjum möguleikum varðandi orlof félagsmanna.

Fyrir aðalfund Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skal stjórn Orlofssjóðs leggja fram skýrslu um starfsemi og reikninga sjóðsins. Fjármálastjóri félagsins gerir grein fyrir reikningum og fjárhagsáætlun sjóðsins á aðalfundi Fíh.

 6. gr. Skyldur vinnuveitenda 

Vinnuveitendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,25% af heildarlaunum sjóðsfélaga, sbr. ákvæði kjarasamninga Fíh um framlag í Orlofssjóð.

 7. gr. Réttur sjóðsfélaga 

Sjóðsfélagar hafa rétt til að nýta sér þjónustu sjóðsins samkvæmt reglum hans á hverjum tíma. Upplýsingar um þjónustu sjóðsins skulu ávallt vera vel uppfærðar á vefsvæði Fíh.

Sjóðsfélagi ávinnur sér einn punkt fyrir hvern mánuð sem vinnuveitandi greiðir í sjóðinn fyrir viðkomandi.

 

8. gr. Skyldur sjóðsfélaga
Sjóðsfélögum ber skylda til að ganga vel um þær eignir sem Orlofssjóður Fíh á eða hefur á leigu. Sjóðsfélagi ber ábyrgð á því húsnæði sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir. Hann skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, hvort heldur er af ásetningi eða gáleysi.

 Framsal á leigurétti: 

Bannað er að framselja öðrum leigurétt eða leyfa öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni eignir Orlofssjóðs eða þær sem sjóðurinn hefur á leigu. Ef sjóðsfélagi verður uppvís að framsali á leigurétti eða hefur leyft örðum óviðkomandi að leigja í sínu nafni er hann áminntur og skal leyfa sjóðsfélaga að tala sínu máli. Við endurtekið brot á ofangreindu banni missir sjóðsfélagi rétt til úthlutunar í þrjú ár.

 Umgengni: 

Fylgja skal umgengnisreglum og reglum er varða þrif sem birtar eru á orlofsvef og eru til staðar í orlofshúsnæði. Áminnt er vegna brota á umgengnisreglum og fær sjóðsfélagi að tala sínu máli. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant ber leigutaka að greiða sérstakt þrifagjald kr. 15.000 miðað við vísitölu neysluverðs í apríl 2017. Sé reikningur ekki greiddur í síðasta lagi á eindaga fer hann í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við endurtekið brot á umgengnisreglum missir sjóðsfélagi rétt til leigu orlofshúsnæðis í tvö ár.

 Ábendingar: 

Ef orlofsaðstöðu er ábótavant eru sjóðsfélagar beðnir um að láta umsjónamann vita sem allra fyrst eða skrifstofu Fíh.

9. gr. Úthlutun 
Úthlutunarreglur eru byggðar á punktaeign sjóðsfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðsfélaga.
Umsóknum um sumarúthlutanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem sjóðsfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið er frá mánaðarmótum maí/júní til mánaðarmóta ágúst/september.
Allar pantanir og úthlutanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar umsóknum eftir punktaeign sjóðsfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarúthlutun orlofshúsa eigi síðar en 15. mars ár hvert.
Sjóðsfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu orlofskosta hjá sjóðnum.
Sjóðsfélögum og félagsmönnum, sem eiga ekki punkta, er heimilt að leigja bústaði og íbúðir félagsins með viku fyrirvara.
 

10. gr. Tekjur
Stofnfé sjóðsins er Orlofssjóður Hjúkrunarfélags Íslands. Tekjur Orlofssjóðs eru kjarasamningsbundnar greiðslur launagreiðenda sjóðsfélaga, vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins svo og gjafir.

 11. gr. Rekstur
Stjórn Orlofssjóðs fer með rekstur sjóðsins í umboði stjórnar félagsins. Allar mikilvægar ákvarðanir varðandi rekstur, fjárfestingar, skuldbindingar, kaup eða sölu eigna skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Sjóðurinn skal hafa sjálfstætt bókhald og vera ávaxtaður sérstaklega. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Rekstur sjóðsins skal standa undir sér.
Löggiltir endurskoðendur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og kjörnir skoðunarmenn reikninga, endurskoði reikninga Orlofssjóðs.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga ber ábyrgð á eigum sjóðsins. Verði Orlofssjóður lagður niður ráðstafar aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eigum hans.

 12. gr. Úrsögn
Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.
Sjóðsfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.
Sjóðsfélagar, lífeyrisþegar, fagaðilar, atvinnuleitendur og öryrkjar teljast segja sig úr sjóðnum þegar punktaeign þeirra er uppurin sbr. 3. gr.

 13. gr. Gildistaka og önnur ákvæði
Reglum Orlofssjóðs Fíh verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Samþykki aðalfundur breytingar á reglum sjóðsins verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði félagsins.

Reglur þessar tóku gildi á aðalfundi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 18. maí 2017.